Remont – przepisy i umowa z wykonawcą

Bardzo często prace remontowe w łazience wymagają zaangażowania ekipy remontowej, budowlanej. Warto znać obowiązujące przepisy, m.in. dotyczące umowy z takim wykonawcą, dzięki którym zabezpieczymy się na wypadek błędów, konieczności poprawek czy niedotrzymania terminu.

Znajomość prawa oraz odpowiednio skonstruowana umowa mają ogromne znaczenie dla udanej współpracy pomiędzy zleceniodawcą, a firmą wykonującą prace remontowe. Rzetelni, solidni wykonawcy nie „bronią się” przed konkretnymi i uczciwymi zapisami w umowie.

Przepisy a usługi budowlane i remontowe

Bardzo istotne są zapisy, które precyzują możliwość odstąpienia od umowy w razie niesolidności i nierzetelności wykonawcy. W artykułach 635 i 636 kc znajdziemy takie przepisy:

  • Jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym, zamawiający może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła. (art. 635 kc)
  • Jeżeli przyjmujący zamówienie wykonuje dzieło w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, zamawiający może wezwać go do zmiany sposobu wykonania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu zamawiający może od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonanie dzieła innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo przyjmującego zamówienie. (art. 636 kc)
  • Jeżeli zamawiający sam dostarczył materiały, może on w razie odstąpienia od umowy lub powierzenia wykonania dzieła innej osobie żądać zwrotu materiału i wydania rozpoczętego dzieła. (art. 636 kc).
remont
Odpowiednia umowa ma ogromne znaczenie dla udanej współpracy

Umowa – niezbędny element udanej współpracy

Choć nie jest to jeszcze powszechnie stosowane, warto przygotować umowę, którą podpisze się z wybraną ekipą remontową. Najczęściej wykorzystuje się formę umowy o dzieło, która zdecydowanie ułatwia egzekwowanie ewentualnych roszczeń. Wiarygodność umowy będzie większa, jeśli zostanie potwierdzona notarialnie, co jest istotne zwłaszcza przy kosztownych pracach.

Co powinna zawierać umowa?

Przede wszystkim uwzględnić zapisy dotyczące zakresu prac oraz terminu ich zakończenia. Istotne jest też sprecyzowanie czasu przewidzianego na konkretne zadania. Wszelkie zmiany w umowie powinny mieć formę aneksu.
Warto także umieścić w umowie zapis o karach umownych w przypadku niewypełnienia warunków umowy. Wysokość takiej kary może być wyrażona w konkretnych kwotach albo procentowo od wartości zamówienia. Do umowy warto zawsze dołączać bieżące rachunki związane ze zleceniem (np. zakup materiałów, dodatkowe usługi).

bałagan
Umowa zabezpiecza przed startami na wypadek niewykonania zlecenia

Add a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.